Pravidla soutěže:

 1. Organizátorem soutěže je společnost Mountfield a.s., se sídlem Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, IČ: 256 20 991 (dále jen „Organizátor“).
 2. Účastníkem soutěže se může stát jen fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která v době konání soutěže odpoví na soutěžní otázku.
 3. Do soutěže budou zařazeni jen ti účastníci, kteří splní všechny její podmínky a pravidla. Osoba nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže bude ze soutěže vyloučena.
 4. Každá fyzická osoba se může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát a vyhrát tak maximálně jednu výhru.
 5. Výherce soutěže je určen pomocí elektronického losovadla ze všech správných odpovědí.
 6. Výherce bude do 7 pracovních dní od ukončení soutěže Organizátorem kontaktován ohledně předání výhry. Výhra je předávána na nejbližší prodejně Organizátora trvalému bydlišti výherce, není-li domluveno jinak. Výherce souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a místa bydliště na internetových stránkách Organizátora.
 7. Účast v soutěži ani výhru nelze jakkoli vymáhat.
 8. Účastí v soutěži soutěžící:

  a)      vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat,

  b)      dává organizátorovi v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s použitím své e-mailové adresy, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a zaslání informací o průběhu této soutěže, a rovněž pro zasílání obchodních sdělení organizátora a informací o dalších marketingových akcích organizátora; Odmítnout souhlas má soutěžící právo na elektronické adrese odesílatele obchodního sdělení.

  c)       dává organizátorovi, jako správci, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích organizátora, a to na dobu 5 let.

 9. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit či upravit pravidla soutěže či soutěž zcela zrušit bez udání důvodu a náhrady.
 10. Zaměstnanci Organizátora jsou ze soutěže vyloučeni.