Objednávky přes telefon

3. 3. 2021

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO NÁKUP ZBOŽÍ PŘES TELEFON U SPOLEČNOSTI MOUNTFIELD a.s.

Společnost Mountfield a.s., IČO: 25620991, DIČ: CZ25620991, zápis v oddílu B, vložce 5024 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, vydává s účinností od 1.10.2016 tento reklamační řád pro nákup zboží přes telefon
dále jen „Reklamační řád“):

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího pro nákup zboží přes telefon (dále jen „Obchodní podmínky“) Mountfield a.s.  (dále jen „prodávající“). Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího (dále jen „zboží“ či „výrobek“), a to na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím telefonu.

2.Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.

II. PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

1.Prodávající odpovídá za vady zboží, které se projeví buď v době:

2 let (základní), nebo

7 let (prodloužené)

ode dne převzetí zboží (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti  za vady“)Poskytovaná záruční doba je vždy uvedena na prodejním dokladu nebo písemném potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (dále jen „potvrzení o odpovědnosti“). Záruka se také vztahuje na zboží, ke kterému je vydáváno potvrzení o odpovědnosti výrobce s jinou dobou odpovědnosti za vady, a to za podmínek uvedených v takovémto potvrzení o odpovědnosti a zároveň za podmínek tohoto prohlášení o odpovědnosti. Pokud výrobce poskytuje na výrobek delší dobu odpovědnosti za vady, než je výše uvedeno, platí tato delší doba odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku a trvá při dodržení níže uvedených podmínek. V případě použití výrobku pro podnikatelské nebo jiné obchodní účely je záruční doba vždy 2 roky a práva z vadného plnění se řídí tímto Reklamačním řádem a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Na výrobky s vyznačenou dobou k použití (např. výrobky zuživatelné) se poskytuje záruka v délce doby k použití vyznačené na výrobku.

2.Záruka se vztahuje na vady, které má výrobek při převzetí, a dále na prokazatelné výrobní vady, které se vyskytnou v záruční době a na které se tato odpovědnost vztahuje.

3.Kupující má právo na bezplatné a řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nezapočítává doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do okamžiku vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace (tzn. o dobu vyřizování reklamace se záruční doba prodlužuje).

4.Kupující je povinen se při užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v přiloženém návodu a pravidly obecně známými.

5.Kupující je povinen překontrolovat technický stav výrobku a stav provozních náplní před každým použitím výrobku. V případě elektrických spotřebičů je povinen použít napájecí napětí, které odpovídá štítkovým hodnotám elektrického spotřebiče (výrobku).

6.U výrobků, u kterých je to vyznačeno v potvrzení o odpovědnosti, je platnost záruky podmíněna pravidelnými posezónními prohlídkami nebo odbornou montáží.

7.Podmínkou vzniku nároku kupujícího z odpovědnosti za vady je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na výrobku shledal, označil vadné vlastnosti nebo popsal projevy vady, předal výrobek s vytknutou vadou prodávajícímu, pokud není v potvrzení o odpovědnosti uvedeno jinak, a současně sdělil, jaký způsob odstranění vady požaduje. K uznání reklamované vady nedojde, pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné nebo nemožné reklamovanou vadu posoudit.

8.Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží, v důsledku neodborného zásahu, nepovolených konstrukčních změn nebo opravy provedené neoprávněnou osobou anebo v souvislosti s těmito skutečnostmi.

9.Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem (umožňuje-li to povaha výrobku) též stvrzené potvrzení o odpovědnosti, prodávajícího za vady případně doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

10.Místem uplatnění reklamace je nejbližší prodejna prodávajícího, pokud není na potvrzení o odpovědnosti prodávajícího za vady uvedeno jinak. Dopravu reklamovaného výrobku k prodávajícímu a zpět zajišťuje kupující, umožňuje – li to povaha výrobku.

11.Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.

12.Za vadu, na kterou se vztahuje záruka, nelze považovat změnu výrobku nebo jeho vlastností, které vznikly v důsledku nerespektování návodu k použití, v důsledku přepravy a manipulace prováděné kupujícím, v důsledku nesprávného používání nebo neodborného zásahu a úmyslného poškození, v důsledku přirozených změn materiálů nebo působení vnějších vlivů (např. oxidace, koroze, opotřebení nátěrů, změna barevného odstínu plastových materiálů, apod.), v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů (např. poruchou v elektrické síti) nebo vyplývá-li to z povahy výrobku (např. kratší doba životnosti).

13.Záruku dle tohoto prohlášení nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobou, po kterou při správném používání a údržbě může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, účelu použití a přiměřené intenzitě jeho používání vydržet a zachovat si obvyklé vlastnosti. V případě záruky dle těchto podmínek a reklamačního řádu se nejedná o záruku za jakost výrobku

14.Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení výrobku nebo jeho součástek.

15.Běžným opotřebením výrobku nebo jeho součástek se rozumí opotřebení zejména:

žacích a řezných nástrojů (sekacích a drtících nožů, žabek, řezných kotoučů, žacích strun, pilových řetězů, střižných lišt zahradních a plotových nůžek apod.);

nosných součástí žacích a řezných nástrojů (unášečů a šroubů nožů rotačních sekaček, vyžínacích hlav, unášečů a krytek motorových kos, bubnů bubnových sekaček, unášečů a vodítek lištových sekaček, lišt řetězových pil);

pracovních částí strojů nebo příslušenství (šneků a škrabek sněhových fréz, turbín fukarů, vysavačů a čerpadel, plunžerů tlakových myček, pružin vyhrabovačů, hvězdic (bodlin) provzdušňovačů, kartáčů a metel sběračů, metel rotavátorů a kultivátorů, nožů pleček, hrotů brán apod.);

ochranných prvků (zachycovačů řetězu, bezpečnostních krytů, štítů);

součástí kluzných a valivých uložení (ložisek, pouzder apod.);

součástí klínových a řetězových převodů (klínových řemenů, řetězů apod.);

pracovních částí brzdových a spojkových systémů (obložení apod.);

vzduchových, palivových a olejových filtrů a filtračních médií bazénových filtrací;

pryžových součástí palivových a olejových vedení (membrán, hadiček apod.);

těsnících prvků z pryže a dalších materiálů;

membrán a patek bazénových vysavačů;

fólií a plachet pro bazény;

bazénových hadic;

pojezdových koleček a pneumatik;

akumulátorů;

zapalovacích svíček;

žárovek, pojistek, uhlíků elektromotorů

šamotů a izolačních (těsnících) prvků kamen.

16.Pokud dojde v době trvání záruky k výměně součástky nebo výměně celého výrobku za výrobek nový, bude se na tuto vyměněnou součástku nebo na nový výrobek vztahovat nová dvouletá záruka. Pokud byla při prodeji výrobku poskytnutá prodloužená záruka a její zbývající část je v době uplatnění reklamace delší než nová dvouletá záruka, dále plyne zbytek této prodloužené záruky. V případě použití výrobku pro podnikatelské nebo jiné obchodní účely se na vyměněnou součástku nebo nový výrobek vztahuje vždy záruka 2 roky.

17.Toto prohlášení o odpovědnosti a reklamační řád se vztahují i na samostatný prodej jednotlivých součástek, přičemž v takovém případě záruční doba činí 2 roky. Za součástku se považuje zejména vyměnitelná část výrobku, která plní svou funkci až po zabudování do výrobku.

18.V případě zahájení reklamačního řízení po uplynutí dvou let záruční doby rozhodne o způsobu vyřízení reklamace prodávající.

19.Nároky z práv z vadného plnění zanikají za podmínek uvedených v zákoně, případně nesplněním některé z výše uvedených podmínek.

20.Použitím pro podnikatelské účely se rozumí výdělečné používání výrobku za účelem dosažení zisku.

21.Jinými obchodními účely se rozumí používání výrobku kupujícím způsobem, který výrazně namáhá výrobek. Například užití způsobem obdobným užívání výrobku při výkonu podnikatelské činnosti. Důvodem užívání výrobku k jiným obchodním účelům nemusí být dosažení zisku.

21.Tímto prohlášením o odpovědnosti a reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

22.Na výrobek, ke kterému se nevydává potvrzení o odpovědnosti, se také vztahují tyto podmínky a funkci potvrzení o odpovědnosti plní toto prohlášení spolu s prodejním dokladem.

23.Výše uvedené Prohlášení o odpovědnosti se nepoužije v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě bazénu a jeho příslušenství. V případě, že je k určitému výrobku vydáno zvláštní prohlášení o odpovědnosti anebo zvláštní reklamační řád, použijí se přednostně tyto zvláštní dokumenty.

III. REKLAMACE

1.Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem též jeho příslušenství (kabely apod.) příslušné dokumenty (v případě kupní smlouvy stvrzené potvrzení o odpovědnosti případně doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu) a uvést popis vad (důvod reklamace).

2.Reklamaci lze uplatnit: e-mailem na e-mailové adrese: mountfield@mountfield.cz.
V případě poškození zásilky musí kupující sepsat s přepravcem protokol o poškozené zásilce a tento bez zbytečného odkladu zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo poštou na adresu prodávajícího. Reklamaci lze uplatnit též v kterékoliv provozovně prodávajícího. Seznam provozoven je uveden na internetové adrese: https://www.mountfield.cz/prodejny
Dopravu reklamovaného výrobku k prodávajícímu a zpět zajišťuje kupující, umožňuje-li to povaha výrobku.

3.Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na výrobku, sepíše o tom prodávající zápis (potvrzení o přijetí reklamace), který obsahuje zejména datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci výrobku, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.

4.Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nezapočítává doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do okamžiku vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace (tzn. o dobu vyřizování reklamace se záruční doba prodlužuje). V případě, že se v průběhu zákonné záruční doby vyskytne u výrobku vada, kterou je možné odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. Pokud to prodávající uzná za vhodné a pokud to kupujícímu nezpůsobí nepřiměřené náklady, prodávající může namísto odstranění vady opravou vždy vyměnit vadnou věc za věc bezvadnou. Namísto odstranění vady opravou muže kupující požadovat výměnu věci, anebo pokud se vada týká jenom součástí věci, výměnu součástí, ale jenom pokud to není nepřiměřené vzhledem k povaze vady. V případě vady, kterou není možné odstranit opravou ani výměnou věci, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Právo na výměnu věci nebo její součásti anebo právo odstoupit od smlouvy má kupující i v případě, že nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (t. j. pokud se po opravě stejná vada, která byla v zákonné záruční době již nejméně dvakrát opravovaná, vyskytne potřetí) anebo pro současně se vyskytující větší počet různých vad (nejméně 3 vady). Kupující může místo odstranění vady výše uvedenými způsoby uplatnit právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

5.Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude: kdy kupující uplatnil reklamaci, co bylo obsahem reklamace kupujícího, datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o vyřízení reklamace (včetně provedení opravy a době jejího trvání), případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Je v zájmu kupujícího, aby si výsledek reklamačního řízení v prodejně zjistil.

6.Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy zboží kupující převezme od prodávajícího či přepravce v místě určení.

7.Pokud nebude mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak, bude nejpozději 30. den od uplatnění reklamace zboží připraveno k vyzvednutí v provozovně prodávajícího, ve které kupující uplatnil reklamaci.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je k dispozici na internetových stránkách ZDE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ PŘES TELEFON U SPOLEČNOSTI MOUNTFIELD a.s.

Společnost Mountfield a.s., se sídlem Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, IČO: 25620991, DIČ: CZ25620991, zápis v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 5024, e-mail: mountfield@mountfield.cz, tel.: 327 777 111, (dále jen „prodávající“), vydává s účinností od 1.10.2016 tyto Obchodní podmínky platné pro nákup zboží přes telefon (dále jen „obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží přes telefon resp. uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím telefonu (dále jen „nákup zboží přes telefon“) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupující“).

2.Kupující, který může být podnikatelem nebo spotřebitelem, je povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou k dispozici na internetové stránce https://www.mountfield.cz/vse-o-nakupu/obchodni-podminky.

3.Pro účely nákupu zboží přes telefon se podnikatelem rozumí ten, kdo uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím telefonu v rámci anebo v souvislosti se svojí vlastní podnikatelskou, obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

4.Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.Dodávka zboží se uskuteční podle kupní smlouvy, která se uzavře v ústní formě prostřednictvím telefonu, a to v průběhu komunikace mezi prodávajícím a kupujícím.

2.Kupní smlouva je uzavřena, jakmile se kupující a prodávající v rámci telefonického hovoru dohodnou na jejím obsahu, tedy jakmile kupující projeví souhlas s nabídkou, kterou vůči němu učinil prodávající týkající se konkrétního zboží za cenu nabízenou prodávajícím, a dále zvolí způsob platby a dopravy (převzetí) zboží a odsouhlasí jejich cenu, která mu bude prodávajícím účtována.

3.V rámci telefonického hovoru (před uzavřením kupní smlouvy) poučí prodávající kupujícího též o hlavních vlastnostech zboží, o délce záruky poskytované na dané zboží.

4.Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

5.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího či přepravce po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty a nákladů na přepravu.

 III. Expediční doby

Zboží je prodávajícím vyexpedováno:

V případě balíkové přepravy
Obvykle do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy při platbě na dobírku.

V případě dopravy firemním vozem
Do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

V případě osobního převzetí v prodejně prodávajícího
Obvykle do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.Objednané zboží může kupující osobně převzít na prodejně prodávajícího domluvenou mezi prodávajícím a kupujícím dle seznamu prodejen, který je uveřejněn na adrese: https://www.mountfield.cz/prodejny. V případě, že si objednané zboží kupující nepřevezme do šesti dnů od vyzvání příslušnou prodejnou prodávajícího (prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy), považuje se kupní smlouva za zrušenou.

2.Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty zejména ve výjimečných případech (např. vánočních svátků), v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události, z důvodu vyšší moci nebo pokud zboží není skladem. O případné delší expediční lhůtě bude kupující neprodleně informován prostřednictvím e-mailové, nebo SMS zprávy.

 IV. Odstoupení od kupní smlouvy

1.Kupující - spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží (v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží), a to bez udání důvodu.

2.Kupující je povinen o svém odstoupení od kupní smlouvy prodávajícího informovat, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu prodávajícího Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, anebo e-mailem na e-mailovou adresu: mountfield@mountfield.cz anebo jednoznačně formulovaným ústním vyhlášením kupujícího vyjadřujícím jeho vůli odstoupit od smlouvy učiněným osobně v kterékoliv prodejně prodávajícího vůči pracovníkovi prodávajícího oprávněnému k přijímaní těchto oznámení, o čemž kupující spolu s příslušným zaměstnancem prodávajícího podepíšou zápis.

3.Kupující může pro odstoupení od smlouvy použít přiložený vzorový formulář, není to však jeho povinností. Odstoupení je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.

4.Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy celou částku uvedenou v kupní smlouvě. Pokud však kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí mu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Pro vrácení platby, kterou kupující provedl prostřednictvím platební karty nebo v hotovosti při osobním převzetí kupovaného zboží v prodejně prodávajícího nebo zaplatil na dobírku, se použije platební prostředek, který kupující uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

5.Platbu prodávající kupujícímu vrátí po obdržení vráceného zboží nebo pokud kupující doloží, že zboží prokazatelně odeslal prodávajícímu, a to podle toho, co nastane dříve.

6.Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu prodávajícího nebo předá v libovolné provozovně prodávajícího. Adresy všech provozoven jsou uvedeny na internetové stránce prodávajícího www.mountfield.cz/prodejny.

7.V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím kupujícímu odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být kupujícímu z titulu odstoupení od kupní smlouvy vrácena.

8.Kupující nese veškeré přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese kupující rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

10.Prodávající tímto upozorňuje kupujícího, že právo na odstoupení od kupní smlouvy dle výše uvedeného nelze uplatnit zejména

a) u smluv o poskytování služeb (a to za podmínky, že ke splnění smlouvy došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy);

b) u smluv o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

c) u smluv o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,

d) u smluv o dodávce zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit;

e) u smluv o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.

11.Odstoupí-li kupující od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

V. Práva z vadného plnění - Reklamace

1.Případné reklamace kupujícího budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v České republice.

2.Reklamační řád prodávajícího tvoří nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a je také k dispozici na internetové stránce https://www.mountfield.cz/vse-o-nakupu/reklamacni-rad. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho právo vyplývající z uzavřené kupní smlouvy anebo smlouvy o poskytování služeb (např. nesouhlasí se způsobem vyřízení své reklamace). Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím v takové věci spor, který se nepodaří urovnat, kupující (spotřebitel) má právo podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů u České obchodní inspekce (www.coi.cz) anebo jiného příslušného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jejichž seznam je zveřejněn na stránkách www.mpo.cz. Kupující může využít pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je přístupná na stránkách https://ec.europa.eu/odr

VI. Ochrana osobních dat

1.Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zněn (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

2.Kupující poskytuje dobrovolně prodávajícímu své osobní údaje, a to za účelem uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím prostřednictvím telefonu a následného plnění smluvních povinností prodávajícího, a to na dobu nezbytně nutnou pro dosažení tohoto účelu (během záruční doby výrobku). Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt, a to jak manuálně, tak automatizovaným způsobem. Osobní údaje kupujícího nebude prodávající předávat ani zpřístupňovat třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení kupní smlouvy (zejména kupujícím zvolený dopravce nebo z důvodu platebního styku týkajícího se zakoupeného zboží).

3.Kupující má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

a) na základě žádosti kupujícího adresované prodávajícímu má kupující právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů (podle § 12 zákona o ochraně osobních údajů):

b) prodávající je povinen uvedenou informaci poskytnout kupujícímu bez zbytečného odkladu. Obsahem informace bude vždy sdělení o: (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) rozsahu zpracování osobních údajů (tj. informaci ohledně osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji),(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a oprávněných zájmů kupujícího a (iv) příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

c) Prodávající je oprávněn požadovat za poskytnutí výše uvedené informace od kupujícího přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dále má kupující právo žádat prodávajícího o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem a o odstranění uvedeného stavu (podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů) pokud se domnívá, že prodávající:

1.provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. V uvedeném případě může kupující: (i) požádat prodávajícího o vysvětlení,(ii) požádat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav (zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění anebo likvidaci osobních údajů), nebo (iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

2.Prodávající bude bez zbytečného odkladu informovat kupujícího o vyřízení stížnosti, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Uvedené neplatí, pokud by bylo informování kupujícího nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Pokud bude žádost kupujícího shledaná oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav.

VII. Závěrečná ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené přes telefon mezi prodávajícím a kupujícím.

2.Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupní smlouvu nebo její část v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět dohodnutým způsobem a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

3.Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy České republiky. Spotřebitel se ale může nejdřív se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci, jak je uvedeno v čl. V odst.2 těchto obchodních podmínek.

4.Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy

5.Tyto obchodní podmínky prodávajícího jsou platné a účinné od 1.10.2016. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové stránce https://www.mountfield.cz/vse-o-nakupu/obchodni-podminky