Obchodní podmínky

20. 9. 2023

Mountfield a.s., se sídlem: Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, IČO: 25620991, DIČ: CZ25620991, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5024, e-mail: eshop@mountfield.cz, tel.: +420 327 777 111, fax: 255704222 (dále jen „prodávající“), vydává s účinností od 20. 9. 2023 tyto obchodní podmínky pro nákup zboží nebo služeb ve svém internetovém obchodu (eshopu) (dále jen „obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupující“) při nákupu zboží v internetovém obchodu (eshopu) prodávajícího.
 2. Základní charakteristika nabízeného zboží, včetně případných údajů o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě zboží s digitálními vlastnostmi, je uvedena u konkrétního zboží.
 3. Kupující odesláním objednávky prohlašuje a ujišťuje prodávajícího, že
  a) je oprávněn smlouvu na nákup zboží uzavřít,
  b) veškeré údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a
  c) uzavřením smlouvy na nákup zboží neporušuje žádné právní předpisy.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy na nákup zboží (dále jen „smlouva“), které je kupující povinen uskutečnit při objednávání zboží, jsou následující
  a) výběr zboží,
  b) vložení zboží do nákupního košíku,
  c) volba způsobu dopravy a platby,
  d) uvedení předepsaných identifikačních a dodacích údajů,
  e) odeslání objednávky.
 2. Kupující je povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil. Před odesláním objednávky je kupující oprávněn změnit údaje uvedené v objednávce.
 3. Objednávku odešle kupující prodávajícímu prostřednictvím prostředků elektronické komunikace kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Uzavřením smlouvy vzniká kupujícímu povinnost zaplatit kupní cenu a související náklady dle jím zvoleného způsobu úhrady kupní ceny a souvisejících nákladů.
 4. Prodávající potvrdí doručení objednávky kupujícímu zasláním potvrzení na email kupujícího uvedený v odeslané objednávce, ve kterém je uveden základní obsah uzavřené smlouvy a tyto obchodní podmínky, včetně reklamačního řádu.
 5. Obchodní podmínky, včetně reklamačního řádu, tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 7. Smlouva je archivována v elektronické podobě v informačních systémech prodávajícího a je přístupná pouze prodávajícímu.

III. Doprava a dodání zboží

 1. Místem dodání zboží je adresa na území České republiky uvedená kupujícím v objednávce. Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky.
 2. Kupující je povinen v objednávce zvolit jeden z prodávajícím nabízených způsobů dodání zboží. Kupující bere na vědomí, že v závislosti na jím vybraném zboží nebo způsobu platby mohou být prodávajícím v průběhu objednávání nabídnuty pouze některé způsoby dodání zboží.
 3. Veškeré případné náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu jsou uvedeny u způsobu dodání zboží, který kupující v objednávce zvolil.
 4. Přehled způsobů dodání zboží, včetně případných nákladů spojených s dodáním zboží, je uveden na https://www.mountfield.cz/vse-o-nakupu/moznosti-dopravy.  
 5. Není-li v popisu zboží uvedeno jinak, bude zboží v návaznosti na kupujícím zvolený způsob dodání a platby připraveno k vyzvednutí nebo připraveno k předání přepravci bez zbytečného odkladu, obvykle do 5 pracovních dnů ode dne řádné úhrady celé kupní ceny a souvisejících nákladů, anebo ode dne uzavření smlouvy, byla-li jako způsob platby zvolena úhrada v hotovosti nebo platební kartou na prodejně prodávajícího při osobním odběru zboží, nebo na dobírku.
 6. V případě dodání zboží prostřednictvím firemního závozu vozidly prodávajícího bude termín dodání zboží kupujícímu upřesněn.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení lhůty pro přípravu zboží k vyzvednutí nebo pro předání zboží přepravci ve výjimečných případech z důvodu mimořádných okolností mimo dosah prodávajícího.
 8. Prodávající informuje kupujícího o připravenosti jeho zboží k vyzvednutí na jím vybrané prodejně prodávajícího nebo o připravenosti jeho zboží k předání přepravci za účelem jeho doručení kupujícímu.
 9. Zvolí-li kupující způsob dodání vyzvednutí na jím vybrané prodejně prodávajícího a nevyzvedne-li si objednané zboží ve lhůtě stanovené prodávajícím, a kupující za zboží dosud nezaplatil, prodávající objednávku kupujícího zruší.

IV. Kupní cena, související náklady a způsob jejich úhrady

 1. Kupní cena za zboží je uvedena u jednotlivého zboží. Smlouva je uzavřena s kupní cenou ve výši uvedené v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Uplatní-li kupující slevový kód (kupón), je kupní cena za zboží před odesláním objednávky automaticky přepočítána o uplatněnou slevu.
 2. Kupující je povinen v objednávce zvolit jeden z prodávajícím nabízených způsobů úhrady kupní ceny. Kupující bere na vědomí, že v závislosti na jím vybraném zboží nebo způsobu dodání zboží mohou být prodávajícím v průběhu objednávání nabídnuty pouze některé způsoby úhrady kupní ceny.
 3. Veškeré případné náklady spojené s úhradou kupní ceny jsou uvedeny u způsobu úhrady kupní ceny, který kupující v objednávce zvolil.
 4. Přehled způsobů úhrady kupní ceny, včetně případných nákladů spojených s úhradou kupní ceny, je uveden na https://www.mountfield.cz/vse-o-nakupu/moznosti-platby.
 5. Současně s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit související náklady, zejména náklady na kupujícím zvolený způsob dodání zboží a náklady na kupujícím zvolený způsob úhrady kupní ceny (dále jen „související náklady“).
 6. Nedojde-li k úhradě kupní ceny a souvisejících nákladů ve lhůtě určené pro kupujícím zvolený způsob úhrady kupní ceny a souvisejících nákladů, s výjimkou úhrady v hotovosti nebo platební kartou na prodejně prodávajícího při vyzvednutí zboží, nebo na dobírku, prodávající objednávku kupujícího zruší.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Je-li kupující spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit ode dne jejího uzavření až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží, a to bez udání důvodu. Je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má kupující, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit ode dne uzavření smlouvy až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo jeho části, a to bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, bylo-li odstoupení odesláno prodávajícímu poslední den lhůty.
 3. Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli, například
  a) zasláním odstoupení na emailovou adresu eshop@mountfield.cz,
  b) zasláním odstoupení na kontaktní adresu prodávajícího Mountfield a.s., Kontaktní centrum, Všechromy 56, 251 63 Strančice,
  c) prohlášením o odstoupení od smlouvy učiněným na kterékoli prodejně prodávajícího.
 4. Kupující může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář, který je k dispozici zde.
 5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle tohoto článku, vrátí mu prodávající zaplacenou kupní cenu za zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než bude prodávajícímu vráceno zboží anebo věrohodným způsobem doloženo jeho odeslání prodávajícímu.
 6. Společně s kupní cenou vrátí prodávající kupujícímu i související náklady, případně jiné platby, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu prodávajícím nabízenému způsobu dodání zboží.
 7. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to
  a) zasláním na adresu prodávajícího Mountfield a.s., Pracoviště eshopu, Kunice 308, 251 63 Strančice,
  b) předáním osobně na kterékoli prodejně prodávajícího.  
  Lhůta pro vrácení zboží je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím
 8. Pokud kupující odstoupí dle tohoto článku obchodních podmínek od smlouvy o koupi matrace, kontaktuje prodávajícího za účelem domluvy na způsobu vrácení matrace prodávajícímu anebo zašle tento výrobek zpět prodávajícímu na adresu Mountfield a.s., Pracoviště e-shopu, Kunice 308, 251 63 Strančice. Matrace nesmí být vraceny prodávajícímu přehnuté ani srolované a musí být řádně zabalené tak, aby přepravou nedošlo k jejich ušpinění nebo jinému poškození. Kupující bere na vědomí, že matrace jsou zbožím prodávaným výhradně přes internetový obchod prodávajícího a prodejny prodávajícího nejsou určeny ani technicky vybaveny na odběr matrací od zákazníků.
 9. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Náklady spojené s vrácením nadrozměrného zboží závisí na kupujícím zvolené přepravní společnosti, na vzdálenosti doručování, na rozměrech a hmotnosti konkrétní zásilky a pohybují se odhadem od několika stovek korun až do 2 000 Kč.
 10. Zaplacená kupní cena a související náklady budou kupujícímu vráceny následujícím způsobem
  a) pokud kupující uhradil kupní cenu a související náklady prostřednictvím internetových platebních nástrojů (platební kartou online, rychlým převodem nebo bankovním převodem), budou mu kupní cena a související náklady vráceny vždy stejným způsobem, a to na účet, z nějž byly uhrazeny,
  b) pokud kupující uhradil kupní cenu a související náklady platební kartou na prodejně prodávajícího, budou kupní cena a související náklady vráceny na účet kupujícího, z nějž byly uhrazeny, ledaže kupující v odstoupení od smlouvy uvede jinak,
  c) pokud kupující uhradil kupní cenu a související náklady na dobírku nebo v hotovosti na prodejně, budou kupní cena a související náklady vráceny způsobem, který kupující uvedl v odstoupení od smlouvy,
 11. Kupující má právo po převzetí zboží rozbalit, zkontrolovat a vyzkoušet, a to takovým způsobem, jako kdyby zboží vybíral v kterékoli prodejně prodávajícího, tj. pouze v rozsahu nutném k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  Kupující by tedy měl vrátit prodávajícímu zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté a nepoškozené, bez známek opotřebování způsobeného používáním ve vyšší míře, než vyžaduje základní seznámení se zbožím, a pokud možno v originálním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží nekompletní anebo bude znečištěno, poškozeno, nadmíru opotřebováno, částečně spotřebováno nebo jinak znehodnoceno, vzniká kupujícímu odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení snížení hodnoty zboží oproti kupujícím zaplacené kupní ceně, která má být kupujícímu z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.
 12. Bude-li kupující požadovat vrácení kupní ceny a souvisejících nákladů na prodejně prodávajícího v hotovosti, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu a související náklady za předpokladu, že tomu nebrání tyto obchodní podmínky [odstavec 10, písm. a)], má dostatek hotovosti a nebude nutné zjišťovat poškození zboží podle odstavce 11.
 13. Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy v případech uvedených v právních předpisech. V internetovém obchodu prodávajícího se jedná o smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil. Pokud tedy kupující otevře zapečetěný obal například u vín, destilátů a dalších potravin, krmiv a výživových doplňků pro zvířata, případně bazénové a zahradní chemie, zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy.
 14. Odstoupení od smlouvy z jiného důvodu tím není dotčeno.
 15. Pokud kupující v rámci speciální akce obdržel od prodávajícího v souvislosti s nákupem určitého zboží i dárek zdarma a následně využil svého práva odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit prodávajícímu veškeré zboží, které obdržel na základě smlouvy, a tedy zakoupené zboží společně s poskytnutým dárkem.
 16. Pokud kupující v rámci speciální akce obdržel od prodávajícího v souvislosti s nákupem určitého zboží i speciální slevu na další zakoupené zboží (podmíněná speciální sleva) a následně využil svého práva odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit prodávajícímu veškeré zboží, které obdržel na základě smlouvy, včetně zboží, na které byla poskytnuta podmíněna speciální sleva.

VI. Reklamace zboží a mimosoudní řešení sporů

 1. Reklamace zakoupeného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 2. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho právo vyplývající z uzavřené smlouvy. Stížnost lze zaslat prodávajícímu na e-mailovou adresu mountfield@mountfield.cz. Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím spor, který se nepodaří urovnat, má kupující, je-li spotřebitelem, právo podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů u České obchodní inspekce (www.coi.cz) anebo jiného příslušného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jejichž seznam je zveřejněn na stránkách www.mpo.cz. Kupující může využít pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je přístupná na stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. V souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, a to za účelem, v rozsahu a způsobem popsaným v Zásadách zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.mountfield.cz, které jsou dostupné na https://www.mountfield.cz/vse-o-nakupu/ochrana-soukromi-navstevnici-webu .

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, který je jejich nedílnou součástí. Prodávající neumožňuje změnu těchto obchodních podmínek odpovědí s dodatkem nebo odchylkou.
 2. Kupující bere na vědomí, že i přes veškerou snahu a přijatá technická opatření nemůže prodávající zcela vyloučit situaci, kdy u zboží s nízkou skladovou zásobou v důsledku inventurního rozdílu anebo poškození zboží v rámci skladování nebude moct splnit objednávku kupujícího a dodat objednané zboží, případně zboží dodat v dohodnutém termínu. V takovém případě prodávající kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Nedohodne-li se prodávající s kupujícím na náhradním zboží nebo náhradním termínu dodání, je prodávající oprávněn objednávku kupujícího zrušit.
 3. Kupující bere na vědomí, že použité obrázky u jednotlivého zboží mohou být ilustrační.
 4. Prodávající má právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část v následujících případech: (i) působení vyšší moci, která znemožňuje dodání zboží prodávajícím dle domluvených podmínek, např. zboží není kvůli mimořádným podmínkám na trhu náhle k dispozici, nebo (ii) prezentace zboží obsahuje zjevnou slovní nebo číselnou chybou, zejména pokud jde o jeho kupní cenu nebo množství (cena za jednotku výrazně neodpovídá ceně, za kterou je zboží obvykle nabízeno).
 5. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku kupujícího nebo její část rovněž v případě, že kupující neposkytne prodávajícímu řádnou součinnost za účelem jejího splnění.
 6. Ruší-li prodávající objednávku kupujícího, vždy o tom kupujícího vyrozumí.
 7. Objednávky odeslané přede dnem nabytí účinnosti těchto obchodních podmínek se řídí dosavadními obchodními podmínkami.
 8. Tyto obchodní podmínky se řídí českým právem. V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím jsou věcně a místně příslušné soudy v České republice. Je-li kupujícím spotřebitel, může se rovněž obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci.
 9. Zrušují se obchodní podmínky účinné přede dnem nabytí účinnosti těchto obchodních podmínek.

Mountfield a.s.