Obchodní podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodu (e-shopu) Mountfield a.s.

Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, IČ: 25620991, DIČ: CZ25620991, zápis v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 5024, e-mail: eshop@mountfield.cz, tel.: 255704220, fax: 255704222, (dále jen „prodávající“), vydává s účinností od 25. 5. 2018 tyto Obchodní podmínky:

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodu (e-shopu) prodávajícího a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupující“).
 2. Kupující, který může být podnikatelem nebo spotřebitelem, je povinen se seznámit s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího, který je k dispozici na internetové stránce http://www.mountfield.cz/reklamacni-rad.
 3. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.
 2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání potvrzení „Přijetí ke zpracování“, které je zasíláno prodávajícím automaticky na e-mail kupujícího a zároveň je uloženo v databázi prodávajícího.
 3. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží podle výběru kupujícího. Místem dodání zboží je adresa na území České republiky uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího či přepravce po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty.
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
 6. Kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodejcem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto prodejci.

III. Typy přepravy zboží a platby zboží

Zakoupené zboží je podle svého charakteru dodáváno jedním z následujících typů přepravy:

Balíková přeprava
Objednané zboží je zabaleno a předáno přepravci společně s příslušnými dokumenty (daňovým dokladem - fakturou, návodem k použití, atd.). Balíky jsou přepravovány následujícími přepravci:

 • PPL CZ s.r.o.
 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.
 • Česká pošta, s. p.

Náklady na přepravné jsou uvedené na stránce Možnosti dopravy

 

Přeprava firemním vozidlem prodávajícího
Objednané zboží přiveze firemní vozidlo prodávajícího. Pracovník prodávajícího zboží zdarma předvede a proškolí kupujícího o správném používání a údržbě zakoupeného zboží. Tento typ přepravy nabízí prodávající u vybraného zboží, zejména velkých rozměrů/hmotnosti. Přepravné firemním vozidlem je ZDARMA.

 

Osobním převzetím v prodejně prodávajícího
Objednané zboží může kupující osobně převzít v jím vybrané prodejně prodávajícího. Seznam prodejen je uveřejněn na adrese: http://www.mountfield.cz/prodejni-centra. V případě, že si objednané zboží kupující nepřevezme do šesti dnů od vyzvání příslušnou prodejnou prodávajícího (prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy), považuje se objednávka zboží za zrušenou.

IV. Platební podmínky

V internetovém obchodu (e-shopu) prodávajícího existují následující volby způsobu platby za kupované zboží:

V hotovosti/platební kartou
Při dodání na dobírku platba v hotovosti při převzetí kupovaného zboží od přepravce nebo platba platební kartou při převzetí zboží od kurýra vybraných zásilkových služeb. Aktuální informace o možnosti platby bankovní kartou u kurýrů zásilkových služeb a jsou uváděny na internetových stránkách, v oddíle Vše o nákupu > Možnosti platby (odkaz zde)
Při osobním převzetí kupovaného zboží v prodejně prodávajícího je možné objednávku uhradit v hotovosti, platební kartou nebo využít nabídky splátkových společností.

Bankovním převodem
Úhrada bankovním převodem je realizována prostřednictvím služby online plateb PayU. Veškeré informace potřebné pro platbu bankovním převodem dostává kupující formou e-mailové zprávy. Dodávka objednaného zboží se realizuje po připsání platby v plné výši kupní ceny, vč. DPH na příslušný účet. Pokud nebude příslušná částka (platba kupní ceny zboží vč. DPH) na účet připsána do deseti dnů od data objednávky, považuje se objednávka zboží za zrušenou.

Platba kartou online (3-D Secure)
Platba kartou online je realizována prostřednictvím služby online plateb PayU. Jestliže se kupující rozhodne zaplatit kupní cenu ihned po objednávce platební kartou online, provede volbu daného způsobu úhrady zboží v procesu objednávky. Po dokončení objednávky bude automaticky přesměrován na platební bránu partnera  PayU, na kterých dokončí platbu.
Údaje z platební karty zadává kupující do systému PayU. Žádný ze zaměstnanců prodávajícího nemá přístup k zadaným údajům o platební kartě. Platit platební kartou online (3-D Secure) může jen oprávněný držitel platební karty. Společnost PayU je jen správcem platebního systému PayU, není stranou uzavřené kupní smlouvy.

Rychlý bankovní převod
Platba rychlým bankovním převodem je realizována prostřednictvím služby online plateb PayU. Jestliže se kupující rozhodne zaplatit kupní cenu rychlým bankovním převodem, provede volbu daného způsobu úhrady zboží v procesu objednávky. Po dokončení objednávky bude automaticky přesměrován do internetového bankovnictví zvolené banky. Po přihlášení se zobrazí předvyplněný platební příkaz. Po jeho potvrzení kupujícím je platba během několika minut připsána na příslušný účet. Pro tento způsob platby platí obdobná pravidla, jako pro platbu kartou online.
Banky, které rychlý bankovní převod podporují, jsou uvedeny na stránce Vše o nákupu > Možnosti platby (odkaz zde)

V. Expediční lhůty

Není-li v popisu objednaného zboží uvedeno jinak, nebo pokud se kupující a prodávající nedohodnou na expediční lhůtě jiné, je veškeré zboží expedováno:

V případě balíkové přepravy
Obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky kupujícího při platbě na dobírku. Při platbě bankovním převodem, rychlým bankovním převodem, platbě kartou online (3-D Secure) obvykle do 3 pracovních dnů ode dne připsání platby na příslušný účet. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty zejména ve výjimečných případech (např. v období vánočních svátků) nebo pokud není zboží skladem. O případné delší expediční lhůtě bude kupující neprodleně informován prostřednictvím e-mailové, nebo SMS zprávy.

V případě dopravy firemním vozem
Při platbě bankovním převodem, rychlým bankovním převodem, platbě kartou online (3-D Secure) obvykle do 5 pracovních dnů ode dne připsání platby na příslušný účet. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude kupující neprodleně informován prostřednictvím e-mailové, nebo SMS zprávy.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující - spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží (v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží), a to bez udání důvodu.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba, aby kupující o svém odstoupení od smlouvy prodávajícího informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu prodávajícího, faxové číslo: 255 704 222 nebo e-mailovou adresu: eshop@mountfield.cz.
 3. Kupující může pro odstoupení od smlouvy použít přiložený vzorový formulář, není to však jeho povinností. Tento formulář je k dispozici zde. Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto formuláře - oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 4. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby prodávající použije stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou kupující provedl prostřednictvím platby kartou online (3-D Secure) nebo bankovním převodem, včetně rychlým bankovním převodem (PayU), se vždy použije stejný platební prostředek. Pro vrácení platby, kterou kupující provedl prostřednictvím platební karty při osobním převzetí kupovaného zboží v prodejně prodávajícího, se použije platební prostředek, který kupující uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
 5. Platbu prodávající kupujícímu vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 6. V případě odstoupení od smlouvy kupující vrátí prodávajícímu zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím kupujícímu odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být kupujícímu z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.
 7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese kupující rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 8. Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu prodávajícího nebo předá v libovolné provozovně prodávajícího. Adresy všech provozoven jsou uvedeny na internetové stránce: www.mountfield.cz/prodejny.
 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

VII. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího a právním řádem platným v ČR.
 2. Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. 
 3. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho právo vyplývající z uzavřené kupní smlouvy anebo smlouvy o poskytování služeb (např. nesouhlasí se způsobem vyřízení své reklamace). Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím v takové věci spor, který se nepodaří urovnat, kupující (spotřebitel) má právo podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů u České obchodní inspekce (www.coi.cz) anebo jiného příslušného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jejichž seznam je zveřejněn na stránkách www.mpo.cz. Kupující může využít pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je přístupná na stránkách http://ec.europa.eu/odr.

VIII. Ochrana osobních dat

V souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, a to za účelem, v rozsahu a způsobem popsaným v Zásadách zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.mountfield.cz, které jsou dostupné zde.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující vázán.
 3. Prodávající má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již kupující uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.
 4. Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět dohodnutým způsobem a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.
 5. Prodávající si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.
 6. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu.
 7. Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy České republiky. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.
 8. Tyto obchodní podmínky prodávajícího jsou účinné od 25. 5. 2018 a nahrazují obchodní podmínky předchozí. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici ve všech provozovnách a jako dokument na www.mountfield.cz.

 

  Obchodní podmínky a reklamační řád platné od 25.5.2018

  Obchodní podmínky a reklamační řád platné od 1.1.2017 do 24.5.2018

  Obchodní podmínky a reklamační řád platné od 1.2.2016 do 31.12.2016

  Obchodní podmínky a reklamační řád platné od 20.4.2015 do 31.1.2016

  Obchodní podmínky a reklamační řád platné od 1.1.2014 do 19.4.2015

Přihlásit se
Uživatel nepřihlášený
Registrovat