Reklamační řád

20. 9. 2023

Mountfield a.s., IČ: 25620991, DIČ: CZ25620991, zápis v oddílu B, vložce 5024 obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, vydává s účinností od 20. 9. 2023 tento Reklamační řád:

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.    Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Mountfield a.s. (dále jen „prodávající“). Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího (dále jen „zboží“ či „výrobek“) v internetovém obchodu (e-shopu).
2.    Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
3.    Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

II. ZÁKONNÁ ODPOVĚDNOST ZA VADY
1.    Tato část obsahuje poučení o zákonných právech kupujícího spotřebitele z vadného plnění existujících po zákonem stanovenou dobu vedle záruky. 
2.    Prodávající odpovídá ze zákona kupujícímu zato, že věc při převzetí nemá vady. Kupující může podle zákona vytknout prodávajícímu vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí kupujícím. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně (tedy v případě uznané reklamace), doba dle předchozí věty neběží ode dne uplatnění reklamace až do okamžiku vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace. V případě vyřízení reklamace dodáním nového výrobku pokračuje běh původní doby odpovědnosti za vady.
3.    Kupující je povinen při vytknutí vady výrobku (též jen „reklamace“) věrohodně prokázat existenci smluvního vztahu s prodávajícím (například prodejním dokladem).
4.    Za účelem posouzení a vyřízení reklamace je kupující povinen předat výrobek prodávajícímu v provozovně prodávajícího anebo zaslat výrobek prodávajícímu, umožňuje-li to povaha výrobku. Neumožňuje-li to povaha výrobku, je kupující povinen na základě pokynu prodávajícího umožnit prodávajícímu přístup k výrobku. 
5.    Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace, které obsahuje datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem (specifikace výrobku a označení vytknuté vady anebo jejího projevu), jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
6.    Kupující má právo na bezplatné odstranění uznané reklamované vady, a to opravou anebo dodáním nové věci bez vady (výměna). Odstraňování vady nesmí kupujícímu způsobit značné obtíže. Dodání nové věci bez vady může kupující požadovat jenom tehdy, pokud to není nemožné nebo ve srovnání s opravou nepřiměřeně nákladné. Pokud se vada týká jenom součásti věci, kupující může požadovat pouze výměnu součásti. V případě vady, kterou dle sdělení prodávajícího není možné odstranit opravou ani výměnou věci, nebo u které by oprava a výměna způsobovaly prodávajícímu nepřiměřené náklady, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od smlouvy i v případě, že se vada u výrobku projeví opakovaně (tj. u hodnotnějších anebo komplexních výrobků, pokud se po opravě stejná vada, která byla v zákonné době již nejméně dvakrát opravovaná, vyskytne potřetí), v případě, že vada představuje podstatné porušení smlouvy, anebo pokud je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada výrobku nevýznamná. 
7.    V případě uznané reklamace má kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace.
8.    Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty podle předchozí věty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
9.    Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1.    Tato část upravuje pravidla a podmínky záruky poskytované prodávajícím nad rámec zákonné odpovědnosti za vady. 
2.    Prodávající poskytuje záruku za jakost, kterou na sebe přebírá odpovědnost za to, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady a že se výrobní vady ani neprojeví v poskytnuté záruční době (dále jen „záruka“). 
3.    Záruku dle těchto záručních podmínek nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobou, po kterou při správném používání a údržbě může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, účelu použití a přiměřené intenzitě jeho používání vydržet a zachovat si obvyklé vlastnosti.
4.    Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. 
5.    V případě, že je zboží zakoupeno a používáno kupujícím, který je fyzickou osobou, pro osobní potřebu, záruční doba trvá při dodržení níže uvedených podmínek po dobu stanovenou pro dané zboží v záručním listu a prodejním dokladu. 
6.    V případě zakoupení anebo použití výrobku fyzickou osobou pro podnikatelské nebo jiné obchodní účely anebo právnickou osobou, záruční doba trvá při dodržení níže uvedených podmínek vždy po dobu 2 let.
7.    Na výrobky s vyznačenou dobou použitelnosti se poskytuje záruka v délce doby použitelnosti vyznačené na výrobku.
8.    Záruka dle těchto podmínek se vztahuje i na výrobek, ke kterému je přiloženo záruční prohlášení výrobce výrobku. Záruka se v tomto případě řídí pravidly uvedenými v těchto záručních podmínkách a těmi ustanoveními záručního prohlášení výrobce, která poskytují kupujícímu delší záruční dobu anebo práva nad rámec záruky dle těchto podmínek.
9.    Vadu, na kterou se vztahuje záruka, musí kupující vytknout prodávajícímu ve lhůtě dané délkou záruční doby (dále též jen „reklamace“). Kupující musí vytknout vadu, na kterou se vztahuje záruka, prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, resp. poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to označením vady anebo oznámením, jak se vada projevuje. Pokud se používáním výrobku po projevení vady jeho stav změní natolik, že bude obtížné nebo nemožné reklamovanou vadu posoudit, prodávající reklamaci zamítne kvůli nedodržení záručních podmínek.
10.    Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit prodávajícímu záruční list anebo doklad o koupi. 
11.    Za účelem posouzení a vyřízení reklamace je kupující povinen předat výrobek prodávajícímu v provozovně prodávajícího, umožňuje-li to povaha výrobku, případně na základě pokynu prodávajícího umožnit prodávajícímu přístup k výrobku. Dopravu reklamovaného výrobku k prodávajícímu a zpět zajišťuje kupující.
12.    U výrobků, u kterých je to uvedeno v záručním listu, je platnost záruky podmíněna pravidelnými posezónními prohlídkami nebo odbornou montáží.
13.    O způsobu, jakým bude reklamace vyřízena, rozhoduje prodávající. V případě uznané reklamace má kupující ze záruky právo na řádné odstranění vady odbornou opravou. V případě vady, kterou prodávající nemůže opravit, prodávající dle vlastního uvážení buď poskytne kupujícímu nový výrobek totožných anebo lepších parametrů (případně dotčenou část výrobku), a to výměnou za původní výrobek, anebo poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny vadného výrobku anebo jeho části.
14.    Reklamace jsou prodávajícím vyřizovány v českém a slovenském jazyce.
15.    V případě oprávněného vytknutí vady (uznané reklamace) neběží záruční doba ode dne uplatnění reklamace až do okamžiku vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace (tzn. o dobu vyřizování reklamace se záruční doba prodlužuje).
16.    Pokud dojde v záruční době k výměně výrobku anebo jeho části za nový výrobek anebo jeho část, na nový výrobek anebo jeho část nepočíná běžet nová záruční doba, ale pouze dobíhá doposud neuplynulý zbytek záruční doby poskytnuté na původní výrobek. 
17.    Práva vyplývající ze záruky zanikají nesplněním některé ze záručních podmínek.
18.    Zárukou nejsou dotčena zákonná práva kupujícího z vadného plnění, zejména právo na bezplatné odstranění vady zboží (vizte poučení v části II výše).

IV. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ZÁKONNOU ODPOVĚDNOST A ZÁRUKU
1.    Kupující je povinen se při užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v přiloženém návodu a pravidly obecně známými.
2.    Kupující je povinen překontrolovat technický stav výrobku a stav provozních náplní před každým použitím výrobku. V případě elektrických spotřebičů je povinen použít napájecí napětí, které odpovídá štítkovým hodnotám elektrického spotřebiče (výrobku).
3.    Prodávající neodpovídá v rámci záruky ani v rámci své zákonné odpovědnosti za vady výrobku:
a.    za vady, které vznikly po převzetí zboží, zejména v důsledku neodborného zásahu, nepovolených konstrukčních změn nebo opravy provedené neoprávněnou osobou anebo v souvislosti s těmito skutečnostmi,
b.    za změny výrobku nebo jeho vlastností, které vznikly v důsledku nerespektování návodu k použití, v důsledku přepravy a manipulace kupujícím, v důsledku nesprávného používání nebo neodborného zásahu, v důsledku zaviněného poškození kupujícím anebo třetí osobou, v důsledku přirozených změn materiálů nebo působení vnějších vlivů (např. oxidace, koroze, opotřebení nátěrů, změna barevného odstínu plastových materiálů), v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů (např. poruchou v elektrické síti),
c.    za vady výrobku, na které byla poskytnuta sleva a/nebo na které byl kupující při prodeji upozorněn,
d.    za běžné opotřebení výrobku anebo jeho součástek (viz níže); zákonnou odpovědnost za vady ani záruku nelze zaměňovat se životností výrobku.
4.    Reklamaci lze uplatnit e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu eshop@mountfield.cz, anebo v kterékoliv provozovně prodávajícího, případně v sídle prodávajícího. Seznam provozoven je uveden na internetové adrese: http://mountfield.cz/prodejni-centra. V případě poškození zásilky by měl kupující ve vlastním zájmu sepsat s přepravcem protokol o poškozené zásilce a tento bez zbytečného odkladu zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo poštou na adresu prodávajícího. 

V. VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
1.    Dnem převzetí zboží se rozumí datum převzetí výrobku kupujícím od prodávajícího či přepravce v místě určení.
2.    Použitím pro podnikatelské účely se rozumí zejména výdělečné používání výrobku za účelem dosažení zisku. 
3.    Jinými obchodními účely se rozumí používání výrobku kupujícím způsobem obdobným užívání výrobku při výkonu podnikatelské činnosti. Důvodem užívání výrobku k jiným obchodním účelům nemusí být dosažení zisku.
4.    Odbornou montáž, je-li předepsána, smí provést jen subjekt s příslušným živnostenským oprávněním. Při uplatnění práv ze záruky může být požadováno předložení dokladu o provedení této montáže.
5.    Posezónní prohlídkou se rozumí bezplatná kontrola výrobku odborným servisem Mountfield v rozsahu předepsaných úkonů. Prohlídky probíhají každoročně od 1. října do 31. ledna následujícího roku. Po dohodě se servisem je možné prohlídku uskutečnit i mimo uvedené období (např. u sněhových fréz po zimě). Výsledkem posezónní prohlídky je celkové posouzení technického stavu výrobku s doporučením k provedení údržby či opravy výrobku tak, aby byla zachována jeho bezpečnost a provozuschopnost. Zajištění dopravy k provedení posezónní prohlídky, jakož i údržba nebo oprava výrobku po prohlídce je placenou službou. 
6.    Běžným opotřebením výrobku nebo jeho dílů se rozumí opotřebení zejména:

 • žacích a řezných nástrojů (sekacích a drtících nožů, žabek, řezných kotoučů, žacích strun, pilových řetězů, střižných lišt zahradních a plotových nůžek apod.);
 • nosných součástí žacích a řezných nástrojů (unášečů a šroubů nožů rotačních sekaček, vyžínacích hlav, unášečů a krytek motorových kos, bubnů bubnových sekaček, unášečů a vodítek lištových sekaček, lišt řetězových pil);
 • pracovních částí strojů nebo příslušenství (šneků a škrabek sněhových fréz, turbín fukarů, vysavačů a čerpadel, plunžerů tlakových myček, pružin vyhrabovačů, hvězdic (bodlin) provzdušňovačů, kartáčů a metel sběračů, metel rotavátorů a kultivátorů, nožů pleček, hrotů brán apod.);
 • ochranných prvků (zachycovačů řetězu, bezpečnostních krytů, štítů);
 • součástí kluzných a valivých uložení (ložisek, pouzder apod.);
 • součástí klínových a řetězových převodů (klínových řemenů, řetězů apod.);
 • pracovních částí brzdových a spojkových systémů (obložení apod.);
 • vzduchových, palivových a olejových filtrů a filtračních médií bazénových filtrací;
 • pryžových součástí palivových a olejových vedení (membrán, hadiček apod.);
 • těsnících prvků z pryže a dalších materiálů;
 • zapalovacích elektrod, šamotů a izolačních (těsnících) prvků kamen a kotlů;
 • membrán a patek bazénových vysavačů;
 • fólií a plachet pro bazény;
 • bazénových hadic;
 • pojezdových koleček a pneumatik;
 • akumulátorů;
 • zapalovacích svíček;
 • žárovek, pojistek, uhlíků elektromotorů.


VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE U MATRACÍ
Prodávající odpovídá ze zákona kupujícímu za vady matrace v rozsahu a za podmínek uvedených v čl. II. a čl. IV. tohoto reklamačního řádu a v případě poskytnutí smluvní záruky nad rámec zákona rovněž dle čl. III a čl. IV. tohoto reklamačního řádu, avšak s těmito odchylkami:

 1. Osobou určenou k přijímání a vyřizování reklamací matrací prodávaných prodávajícím je společnost Hilding Anders Česká republika a.s., Branská 329, 514 01 Jilemnice, IČO: 26173212. Kupující je oprávněn vytknout vadu matrace telefonicky na tel. č. 736 752 320 nebo 734 523 372, anebo e-mailovou zprávou zaslanou na reklamace.cz@hildinganders.com.
 2. Kupující je povinen poskytnout osobě určené k přijímání a vyřizování reklamací součinnost potřebnou k přezkoumání vytknuté vady, zejména prokázat ji zakoupení matrace u prodávajícího, zaslat určené osobě na její žádost fotodokumentaci vady matrace a umožnit určené osobě přístup k matraci, případně její odvoz do servisního střediska určené osoby k přezkoumání vady a vyřízení reklamace. Matrace musí být předány k přezkoumání vady hygienicky nezávadné.
 3. Kupující bere na vědomí, že za vady matrace se nepovažují změny barvy materiálů způsobené okolními vlivy, vytvoření žmolků na potahu matrace v důsledku užívání nedoporučeného ložního prádla, částečné změknutí použitých materiálů matrace (běžný propad matrace je do 15% původní výšky matrace) anebo jiné běžné opotřebení. Vadou matrací rovněž nejsou rozdíly v rozměrech v rámci prodávajícím deklarované tolerance (šířka a délka +/- 20 mm, výška +/- 10 mm).
 4. Kupující bere na vědomí, že matrace jsou zbožím prodávaným výhradně přes internetový obchod prodávajícího a prodejny prodávajícího nejsou určeny ani technicky vybaveny pro příjem reklamací matrací.
 5. Pro uplatnění reklamace matrací můžete využít reklamační protokol zde.VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího ruší platnost předchozích reklamačních řádů internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího a je k dispozici ve všech provozovnách nebo jako dokument na www.mountfield.cz.