OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ PŘES TELEFON U SPOLEČNOSTI MOUNTFIELD a.s.

Společnost Mountfield a.s., se sídlem Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, IČO: 25620991, DIČ: CZ25620991, zápis v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 5024, e-mail: mountfield@mountfield.cz, tel.: 327 777 111, (dále jen „prodávající“), vydává s účinností od 1.10.2016 tyto Obchodní podmínky platné pro nákup zboží přes telefon (dále jen „obchodní podmínky“):

 

 

I. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží přes telefon resp. uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím telefonu (dále jen „nákup zboží přes telefon“) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupující“).
 2. Kupující, který může být podnikatelem nebo spotřebitelem, je povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou k dispozici na internetové stránce http://www.mountfield.cz/vse-o-nakupu/obchodni-podminky.
 3. Pro účely nákupu zboží přes telefon se podnikatelem rozumí ten, kdo uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím telefonu v rámci anebo v souvislosti se svojí vlastní podnikatelskou, obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

 

 II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 1. Dodávka zboží se uskuteční podle kupní smlouvy, která se uzavře v ústní formě prostřednictvím telefonu, a to v průběhu komunikace mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile se kupující a prodávající v rámci telefonického hovoru dohodnou na jejím obsahu, tedy jakmile kupující projeví souhlas s nabídkou, kterou vůči němu učinil prodávající týkající se konkrétního zboží za cenu nabízenou prodávajícím, a dále zvolí způsob platby a dopravy (převzetí) zboží a odsouhlasí jejich cenu, která mu bude prodávajícím účtována.
 3. V rámci telefonického hovoru (před uzavřením kupní smlouvy) poučí prodávající kupujícího též o hlavních vlastnostech zboží, o délce záruky poskytované na dané zboží.
 4. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího či přepravce po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty a nákladů na přepravu.

 

 

 III. Expediční doby

Zboží je prodávajícím vyexpedováno:

V případě balíkové přepravy
Obvykle do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy při platbě na dobírku.

V případě dopravy firemním vozem
Do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

V případě osobního převzetí v prodejně prodávajícího

Obvykle do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

 1. Objednané zboží může kupující osobně převzít na prodejně prodávajícího domluvenou mezi prodávajícím a kupujícím dle seznamu prodejen, který je uveřejněn na adrese: http://www.mountfield.cz/prodejny. V případě, že si objednané zboží kupující nepřevezme do šesti dnů od vyzvání příslušnou prodejnou prodávajícího (prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy), považuje se kupní smlouva za zrušenou.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty zejména ve výjimečných případech (např. vánočních svátků), v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události, z důvodu vyšší moci nebo pokud zboží není skladem. O případné delší expediční lhůtě bude kupující neprodleně informován prostřednictvím e-mailové, nebo SMS zprávy.

 

 IV. Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Kupující - spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží (v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží), a to bez udání důvodu.
 2. Kupující je povinen o svém odstoupení od kupní smlouvy prodávajícího informovat, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu prodávajícího Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, anebo e-mailem na e-mailovou adresu: mountfield@mountfield.cz anebo jednoznačně formulovaným ústním vyhlášením kupujícího vyjadřujícím jeho vůli odstoupit od smlouvy učiněným osobně v kterékoliv prodejně prodávajícího vůči pracovníkovi prodávajícího oprávněnému k přijímaní těchto oznámení, o čemž kupující spolu s příslušným zaměstnancem prodávajícího podepíšou zápis.
 3. Kupující může pro odstoupení od smlouvy použít přiložený vzorový formulář, není to však jeho povinností. Odstoupení je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.
 4. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy celou částku uvedenou v kupní smlouvě. Pokud však kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí mu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Pro vrácení platby, kterou kupující provedl prostřednictvím platební karty nebo v hotovosti při osobním převzetí kupovaného zboží v prodejně prodávajícího nebo zaplatil na dobírku, se použije platební prostředek, který kupující uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
 5. Platbu prodávající kupujícímu vrátí po obdržení vráceného zboží nebo pokud kupující doloží, že zboží prokazatelně odeslal prodávajícímu, a to podle toho, co nastane dříve.
 6. Kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu prodávajícího nebo předá v libovolné provozovně prodávajícího. Adresy všech provozoven jsou uvedeny na internetové stránce prodávajícího www.mountfield.cz/prodejny.
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím kupujícímu odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být kupujícímu z titulu odstoupení od kupní smlouvy vrácena.
 8. Kupující nese veškeré přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese kupující rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 10. Prodávající tímto upozorňuje kupujícího, že právo na odstoupení od kupní smlouvy dle výše uvedeného nelze uplatnit zejména
 • a) u smluv o poskytování služeb (a to za podmínky, že ke splnění smlouvy došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy);
 • b) u smluv o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • c) u smluv o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,
 • d) u smluv o dodávce zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit;
 • e) u smluv o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.
 1. Odstoupí-li kupující od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

 

 

V. Práva z vadného plnění - Reklamace

 

 1. Případné reklamace kupujícího budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v České republice.
 2. Reklamační řád prodávajícího tvoří nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a je také k dispozici na internetové stránce http://www.mountfield.cz/vse-o-nakupu/reklamacni-rad. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho právo vyplývající z uzavřené kupní smlouvy anebo smlouvy o poskytování služeb (např. nesouhlasí se způsobem vyřízení své reklamace). Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím v takové věci spor, který se nepodaří urovnat, kupující (spotřebitel) má právo podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů u České obchodní inspekce (www.coi.cz) anebo jiného příslušného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jejichž seznam je zveřejněn na stránkách www.mpo.cz. Kupující může využít pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je přístupná na stránkách http://ec.europa.eu/odr

 

 

VI. Ochrana osobních dat

 

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zněn (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
 2. Kupující poskytuje dobrovolně prodávajícímu své osobní údaje, a to za účelem uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím prostřednictvím telefonu a následného plnění smluvních povinností prodávajícího, a to na dobu nezbytně nutnou pro dosažení tohoto účelu (během záruční doby výrobku). Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonický a e-mailový kontakt, a to jak manuálně, tak automatizovaným způsobem. Osobní údaje kupujícího nebude prodávající předávat ani zpřístupňovat třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení kupní smlouvy (zejména kupujícím zvolený dopravce nebo z důvodu platebního styku týkajícího se zakoupeného zboží).
 3. Kupující má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:
 • a) na základě žádosti kupujícího adresované prodávajícímu má kupující právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů (podle § 12 zákona o ochraně osobních údajů):
 • b) prodávající je povinen uvedenou informaci poskytnout kupujícímu bez zbytečného odkladu. Obsahem informace bude vždy sdělení o: (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) rozsahu zpracování osobních údajů (tj. informaci ohledně osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji),(iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a oprávněných zájmů kupujícího a (iv) příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
 • c) Prodávající je oprávněn požadovat za poskytnutí výše uvedené informace od kupujícího přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dále má kupující právo žádat prodávajícího o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem a o odstranění uvedeného stavu (podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů) pokud se domnívá, že prodávající:

 1. provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. V uvedeném případě může kupující: (i) požádat prodávajícího o vysvětlení,(ii) požádat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav (zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění anebo likvidaci osobních údajů), nebo (iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Prodávající bude bez zbytečného odkladu informovat kupujícího o vyřízení stížnosti, a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Uvedené neplatí, pokud by bylo informování kupujícího nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Pokud bude žádost kupujícího shledaná oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav.

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené přes telefon mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupní smlouvu nebo její část v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět dohodnutým způsobem a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.
 3. Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy České republiky. Spotřebitel se ale může nejdřív se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci, jak je uvedeno v čl. V odst.2 těchto obchodních podmínek.
 4. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy
 5. Tyto obchodní podmínky prodávajícího jsou platné a účinné od 1.10.2016. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové stránce http://www.mountfield.cz/vse-o-nakupu/obchodni-podminky

 

  Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy

Přihlásit se
Uživatel nepřihlášený
Registrovat